Profiel VCP

Functieprofiel Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Algemene taakomschrijving

De VCP is contactfunctionaris binnen de vereniging en de bond, betreffende Ongewenste omgangsvormen.

Taken van de VCP:

1)     Eerste opvang / aanspreekpunt voor meldingen en voor bestuur.
De VCP is er voor leden die te maken hebben met Ongewenste omgangsvormen en hier met iemand over willen spreken.

De VCP:

 • laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak
 • bespreekt mogelijke doorverwijzingen
 • informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en /of tuchtreglement van de betreffende bond
 • rapporteert aan het verenigingsbestuur en i.o.m. het bestuur aan de bond.

2) Doorverwijzen.
De VCP kan de melder doorverwijzen naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.

3) Preventieactiviteiten.
De VCP:

 • profileert zich binnen in samenwerking met het bestuur binnen de vereniging en zorgt ervoor dat iedereen binnen de vereniging op de hoogte is van het bestaan van de VCP
 • draagt bij aan beleidsuitvoering op verenigingsniveau met betrekking tot landelijke ontwikkelingen in het beleid Seksuele Intimidatie en sociaal veilige sportomgeving vanuit de bond
 • geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen Ongewenste omgangsvormen.


Randvoorwaarden

De VCP:

 • heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen bestuur
 • mag geen bestuurslid zijn (onafhankelijkheid)
 • niet inhoudelijk betrokken zijn (recent geweest) bij procedures
 • er mag geen kwalificatie aan de VCP hangen (‘onbesproken gedrag’)
 • werkt conform het beleid Ongewenste omgangsvormen.

 Elke 3 jaar bepaalt het bestuur de invulling van de VCP binnen VC Intermezzo. De VCP heeft een onafhankelijke positie en geniet daarin bescherming van het bestuur van VC Intermezzo.

Attitude

De VCP:

 • is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon
 • geniet het vertrouwen van de bij de vereniging of bond betrokken medewerkers en leden
 • heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid
 • is een persoon die zich neutraal en onafhankelijk op kan stellen
 • heeft affiniteit met een sociaal veilige sportomgeving en wil daaraan een bijdrage leveren.

Vaardigheden

De VCP:

 • kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, bond of vereniging
 • kan reflecteren
 • kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden
 • kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de omgeving
 • is in staat mee te werken beleid uit te voeren.

Kennis

De VCP:

 • heeft voldoende kennis van procedurele gang van zaken rondom het indienen van een klacht
 • kent de individuele en groepsprocessen die spelen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur. 

Aanbevelingen

De VCP:

 • heeft VCP-training gevolgd en is aanwezig bij terugkomdagen
 • staat open voor deelname aan intervisiebijeenkomsten binnen/tussen bonden.